Algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

Dit artikel bevat de Model algemenevoorwaarden van NIVRA/NOvAA.

Gedeponeerd bij de Griffie van deArrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer107/2008. © NIVRA, NOvAA 2008 .

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definitieshebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Accountantspraktijk: Accountantspraktijk zoals gedefinieerd in de VGC;
 • Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 • Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;Opdrachtnemer: De Accountantspraktijk die de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Accountantspraktijk, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 • VGC Verordening Gedragscode, te onderscheiden in Verordening Gedragscode RA (Registeraccountant) en Verordening Gedragscode AA (Accountant-Administratieconsulent). De VGC RA is te vinden op www.nivra.nl en de VGC AA op www.novaa.nl;
 • Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 • Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (Beroeps)regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
  • op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  • op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  • krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Honorarium

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000,=per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden nietanders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgeveruit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten vanWerkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het momentwaarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met hetbestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet demogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s)voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Bronnen:

NOvAA / NIVRA

Toelichting op de Algemene Voorwaarden

In dit document wordt een toelichting gegevenop artikelen in de Model Algemene Voorwaarden NIVRA/NOvAA 2008. Dezetoelichting is geschreven voor de gebruiker van de algemene voorwaarden, deaccountant, en niet zozeer voor de contractpartij.

Om het document compact en leesbaar te houdenis ervoor gekozen om niet alle artikelen en/of leden van artikelen uit hetmodel te bespreken. Voorts beoogt deze toelichting een korte uitleg te geven.Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling van de opstellers om een diepgaandejuridische uiteenzetting te geven. Een uitzondering hierop is wellicht deuiteenzetting van het vraagstuk van de toepasselijkheid bij artikel 2. Aan deinhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wetten kunnenworden gewijzigd en jurisprudentie is aan constante ontwikkeling onderhevig.Alhoewel het NIVRA en de NOvAA zich committeren om deze algemene voorwaardenaan te passen indien ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zijn sommigeontwikkelingen niet te voorzien.

Artikel 1. Algemeen

Ad sub b.)

De definitie van ‘bescheiden’ is zo ruimmogelijk geformuleerd en omvat daardoor ook bijvoorbeeld controlebescheiden.

Ad sub e.)

Het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) legtaansprakelijkheden bij individuele, bij opdrachtnemer werkzame, personen.Voorts wordt in het BW geregeld dat een opdracht kan eindigen door de dood vaneen persoon indien de opdracht met het oog op deze persoon is verleend. Ditbetreft regelend recht. Met andere woorden, van dit recht mag worden afgewekenbij overeenkomst. Om ongewenste gevolgen van het regelende recht te beperken isin het model in de definitie van ‘Opdrachtnemer’ opgenomen dat de artikelen7:404 (de persoon aan wie de opdracht is gegeven is gehouden deze opdracht zelfte verrichten), 7:407 lid 2 (hoofdelijke verbondenheid bij twee of meeropdrachtnemers) en 7:409 BW (opdracht eindigt door dood opdrachtnemer) zijnuitgesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Lid 1)

Voor de toepasselijkheid van algemenevoorwaarden is in beginsel [NB: dit is anders bij particulieren en ‘kleineondernemers’: zie onder] voldoende dat de opdrachtgever er bij of voorafgaandaan het sluiten van de overeenkomst op wordt gewezen dat op de opdracht dealgemene voorwaarden van toepassing zijn. Zo wordt doorgaans op de offerte ofop de overeenkomst of de bevestiging – vaak onderaan of achterop hetbriefpapier – aangegeven dat de algemene voorwaarden gelden. Als deopdrachtgever niet aangeeft níet akkoord te gaan met de voorwaarden of in hetgeheel niet reageert op de aanwijzing dat de algemene voorwaarden vantoepassing zijn (zoals meestal het geval is), dan zijn de voorwaardentoepasselijk. Het feit dat de opdrachtgever de inhoud van de algemenevoorwaarden niet kende, bijvoorbeeld omdat hij deze simpelweg niet heeftbekeken, staat niet aan de gebondenheid ervan in de weg.

Als tegenhanger van deze snelletoepasselijkheid heeft de wetgever, om particulieren en kleine ondernemers tebeschermen, bepaald dat juist deze – wat zwakkere contractspartijen – dienen teworden beschermd: deze dienen geïnformeerd te worden over de inhoud van dealgemene voorwaarden. De opdrachtnemer dient particulieren en kleineondernemers een ‘redelijke mogelijkheid’ te bieden om, vóór of bij het sluitenvan de overeenkomst, van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit wordt de’informatieplicht’ genoemd.

De opdrachtnemer zal er in het kader van deinformatieplicht voor moeten zorgen dat de voorwaarden al vóór de opdracht,doch uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, aan de opdrachtgever terhand zijn gesteld. Het meest praktische is om bij de offerte de voorwaarden bijte sluiten of deze tijdens de eerste ontmoeting op kantoor te overhandigen enbij de opdrachtbevestiging nog eens mee te sturen. De hoofdregel van deinformatieplicht is dat de voorwaarden daadwerkelijk ter hand worden gesteld.Bij discussie hierover zal de gebruiker van de voorwaarden moeten aantonen datde voorwaarden zijn overhandigd.

Wordt, bij particulieren en kleineondernemers, niet aan de informatieplicht voldaan dan zijn de voorwaardenvernietigbaar. De particulier of de ondernemer moet op deze vernietigingsgrondwel een beroep doen. Lang niet altijd gebeurt dit, maar vaak genoeg wordenalgemene voorwaarden ook wél vernietigd.

Een beroep op de vernietiging van de algemenevoorwaarden wordt gedaan in gevallen dat de voorwaarde gunstig is voor deopdrachtnemer en ongunstig voor de opdrachtgever. De overeenkomst blijft in datgeval in stand, maar de algemene voorwaarden gelden niet tussen partijen. Hetis dus zaak, juist bij particulieren en kleine ondernemers, om ervoor te zorgendat de algemene voorwaarden altijd vóór of uiterlijk bij het sluiten van deovereenkomst worden overhandigd om problemen te voorkomen. Het simpelweg opoffertes of briefpapier vermelden dat de voorwaarden van toepassing zijn, enbijvoorbeeld ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel of een gerecht isdus volstrekt onvoldoende in het kader van de informatieplicht en brengt hetrisico met zich dat de voorwaarden naderhand worden vernietigd.

De zwaardere informatieplicht zoals hierbovenbeschreven, geldt niet voor “grote” opdrachtgevers, te weten bedrijven die eenjaarrekening publiceren of bedrijven bij wie meer dan vijftig personen werkzaamzijn. Ten opzichte van deze contractspartijen kan voor of bij het sluiten vande overeenkomst worden volstaan met een simpele verwijzing naar de voorwaarden.De grote contractspartijen kunnen de voorwaarden dan niet achteraf vernietigenom de reden dat ze niet zijn overhandigd voor de totstandkoming van deovereenkomst.

Algemene voorwaarden kunnen ook via eenwebsite van toepassing worden verklaard op het aanbieden van zaken en dienstenvia de website. Het gaat hier overigens uitsluitend om gevallen dat deovereenkomst via de website is gesloten. In een digitale omgeving is hetrelatief eenvoudig om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om van deinhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De opdrachtnemer kan daaromook in dit geval niet volstaan met het ter inzage leggen van de algemenevoorwaarden bij hem, de Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht. Opgrond van de ‘Richtlijn inzake de elektronische handel’ heeft de opdrachtnemerde redelijke mogelijkheid geboden om van de inhoud van de algemene voorwaardenkennis te nemen wanneer de algemene voorwaarden zodanig ter beschikking zijngesteld, dat de opdrachtgever deze kan opslaan en de algemene voorwaarden voorde opdrachtgever toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Omproblemen te voorkomen is aan te raden om de algemene voorwaarden integraal tetonen voordat de overeenkomst tot opdracht gesloten wordt en er bovendien voorte zorgen dat de opdrachtgever de opdracht pas kan geven nadat hij op een knop’akkoord’ met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden) heeft gedrukt.

Ad lid 4)

Dit artikel is opgenomen in het licht van dezogenoemde ‘battle of the forms’: de omstandigheid dat beide partijen hunalgemene voorwaarden van toepassing verklaren. Ingevolge artikel 6:225 BW geldtals vuistregel dat de partij die als eerste zijn algemene voorwaarden vantoepassing verklaart op de toepasselijkheid daarvan mag vertrouwen. Indien deandere partij dan toch wenst dat haar eigen voorwaarden van toepassing zijn,onder uitsluiting van toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van decontractspartij, dan zal dit ‘uitdrukkelijk’, dus met een schriftelijkeafwijzing van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de anderepartij, moeten worden aangegeven voordat de overeenkomst tot stand komt.Artikel 2 lid 4 is opgenomen om misverstanden te voorkomen. Het is echter nietvoldoende om op deze wijze de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vande andere partij af te wijzen. Wanneer beide partijen elk hun eigen voorwaardenvan toepassing hebben verklaard op de overeenkomst dan dient concreet in deovereenkomst zelf opgenomen te worden welke voorwaarden van toepassing zijn.

Ad lid 5)

In lid 5 is bepaald dat de overeenkomst(opdrachtbevestiging) tezamen met deze algemene voorwaarden de geheleovereenkomst weergeven. Dit is gedaan om te voorkomen dat achteraf beroep kanworden gedaan op zaken die besproken zijn tussen partijen voorafgaand aan hetsluiten van de overeenkomst maar die géén deel uitmaken van de uiteindelijkeafspraken tussen partijen. Het is overigens de vraag of een dergelijke ‘entireagreement clausule’ rechtsgeldig is. Bij de uitleg en beoordeling vanovereenkomsten wordt niet alleen naar de tekst van de overeenkomst gekeken.Volgens vaste rechtspraak is bij de uitleg beslissend “de zin die partijen inde gegeven omstandigheden over en weer aan elkaars verklaringen en gedragingenmochten toekennen en met name wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaarmochten verwachten”. Dit is het zogenaamde ‘Haviltex-criterium’. De inhoud vanovereenkomsten wordt derhalve veelal (mede) beoordeeld in het licht van debedoelingen van partijen, de gevoerde correspondentie en de (wijze van)uitvoering van de overeenkomsten. Overigens heeft de Hoge Raad in de uitleg vaneen overnamecontract wel belang toegekend aan de overeengekomen ‘entireagreement clause’, met als gevolg een taalkundige uitleg van de overeenkomst.Het bijzondere in deze zaak was wel dat het een overeenkomst betrof tussen tweeprofessionele partijen die vaker met het bijltje hadden gehakt en zich lietenbijstaan door juridische adviseurs. Zie HR 19 januari 2007, LNJ AZ3178 (MeyerEurope/Pontmeyer).

Artikel 3 Gegevens opdrachtgever

In dit artikel is onder meer geregeld dat deopdrachtgever de door opdrachtnemer verlangde bescheiden dient aan te leverenzodat opdrachtnemer de verleende opdracht naar behoren kan vervullen.

Ad. lid 6)

In lid 6 is opgenomen dat originelebescheiden die door opdrachtgever verstrekt zijn zullen worden geretourneerd opeerste verzoek. Uitdrukkelijk is niets opgenomen over de retentiemogelijkhedenop andere bescheiden die onderdeel uitmaken van het dossier.

Het is niet ondenkbaar dat ontwikkelingen inhet tuchtrecht plaatsvinden of standpunten van beroepsorganisaties specifiekerworden tijdens de levensduur van deze algemene voorwaarden. Regeling van ditpunt zouden de algemene voorwaarden dan te star maken. Voor de meest actuelestandpunten van het NIVRA respectievelijk de NOvAA inzake de uitoefening vanhet retentierecht kunt u de websites van de beroepsorganisaties raadplegen.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering vande overeenkomst gebruik maakt van hulp van andere personen, dan is hij voor degedragingen van deze derden op gelijke wijze als voor eigen gedragingenaansprakelijk (zie artikel 6:76 BW). Onder een gedraging is ook een(verwijtbaar) nalaten begrepen. Een hulppersoon is een ieder die bij deuitvoering van de verbintenis wordt ingeschakeld, dus niet alleen deondergeschikten van de opdrachtnemer, maar ook zelfstandige hulppersonen zoalsingeschakelde ondergeschikten of zelfstandige uitvoerders. Artikel 6:76 BW isvan regelend recht zodat het mogelijk is de aansprakelijkheid voor in teschakelen hulppersonen uit te sluiten. Hiervoor is in deze algemene voorwaardenniet gekozen. De opdrachtnemer is voor de gedragingen van de door hemingeschakelde derden dus aansprakelijk overeenkomstig zijn eigen gedragingen.Het is dus zaak om de aansprakelijkheidskwestie goed te regelen met eventueelingeschakelde derden.

Ten overvloede: het staat de gebruiker vandeze algemene voorwaarden vanzelfsprekend vrij om ten aanzien van hetbovenstaande punt iets anders op te nemen in de algemene voorwaarden.

Benadrukt wordt dat dit artikellid nietbetrekking heeft op de situatie waarin een accountant als eindverantwoordelijkegroepsaccountant optreedt, omdat de accountant op wiens werkzaamheden door degroepsaccountant wordt voortgebouwd, niet onder de civielrechtelijke definitievan ‘derde’ valt zoals gehanteerd in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 (Beroeps)regelgeving

Op de uitvoering van werkzaamheden door deaccountant is wet- en regelgeving van toepassing waaruit verplichtingenvoortvloeien. Artikel 5 beoogt te bewerkstelligen dat de opdrachtnemer zijnwerkzaamheden kan uitvoeren in overeenstemming met de op hem van toepassingzijnde wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient zich coöperatief op te stellen.Met betrekking tot de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren vanTerrorisme (WWFT) en met betrekking tot de Wet Identificatie bijDienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (WID en Wet MOT,deze zijn vervangen door de WWFT) hebben de Nederlandse Federatie vanBelastingadviseurs (NFB), het Koninklijk Nederlands Instituut voorRegisteraccountants (NIVRA), de Nederlandse Orde vanAccountants-Administratieconsulenten (NOvAA) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs(NOB) gezamenlijk de ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wetidentificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijketransacties’ uitgebracht, en aanpassingen daarop aan nieuwe ontwikkelingen eninzichten. In deze richtsnoeren is toegelicht welke diensten en situatiesaanleiding kunnen geven voor een melding en welke gegevens moeten wordengemeld. Voor de laatst beschikbare versie en andere relevante documenten kunt ude websites van de beroepsorganisaties raadplegen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Het bepaalde in dit artikel beoogt tebereiken dat alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom bijopdrachtnemer blijven. Met name het auteursrecht zal een rol spelen in deverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het auteursrecht geeft derechthebbende de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en teverveelvoudigen. Het uitsluitend recht gaat grotendeels op in de negatievebevoegdheid derden te beletten deze, volgens de Auteurswet aan de auteursrechthebbendevoorbehouden handelingen te verrichten, met als positief complement debevoegdheid derden toe te staan die handelingen onder bepaalde voorwaarden teverrichten. Het auteursrecht ontstaat automatisch, enigerlei formaliteit, zoalsinschrijving in een register of betaling van taksen, is niet vereist. Voor hetopenbaar maken van door opdrachtnemer opgestelde stukken waarop auteursrechtenrusten heeft opdrachtgever toestemming nodig van opdrachtnemer.

Artikel 7. Overmacht

Voor een geslaagd beroep op overmacht isnodig dat de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van de opdrachtnemer,noch voor diens risico behoort te blijven. Ziekte levert bijvoorbeeld over hetalgemeen géén overmacht op. Omdat het bij overmacht om regelend recht gaat ishet mogelijk de definitie van overmacht in de algemene voorwaarden op terekken. Dit is in het model niet gedaan. Het oprekken van de definitie vanovermacht is mogelijk door het invoegen van een artikellid waarin(bijvoorbeeld) wordt bepaald dat onder overmacht óók ziekte van deopdrachtnemer, althans diens medewerkers wordt verstaan. Dit kan van belangzijn voor kleine accountantskantoren. Overmacht bij een ingeschakelde derdelevert in het algemeen ook overmacht voor de opdrachtnemer zelf op. Eeningeschakelde derde is een ieder die bij de uitvoering van de verbintenis wordtingeschakeld, dus niet alleen de ondergeschikten van de opdrachtnemer, maar ookzelfstandige derden zoals zelfstandige vrij beroepsbeoefenaren.

Artikel 8. Honorarium

Ad. lid 3)

Opgenomen is de mogelijkheid van het inrekening brengen van een voorschot. Het voorschot kan zowel voor de aanvang vande werkzaamheden als tussentijds in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer isbevoegd reeds tijdens de uitvoering van de opdracht zijn werkzaamheden inrekening te brengen.

Artikel 9. Betaling

Ad. lid 1)

Achterstallige vergoedingen kunnen tot eenonafhankelijkheidsprobleem leiden. In dit kader verdient het dan ookaanbeveling in de algemene voorwaarden, dan wel de opdrachtbevestiging, eenmaximale betalingstermijn overeen te komen met de opdrachtgever.

Ad. lid 3)

Over het algemeen wordt er slechts een bedragaan buitengerechtelijke kosten toegewezen indien aangetoond kan worden datdaadwerkelijk substantiële kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat er gedurendeeen langere periode gesommeerd is en overleg is geweest over een minnelijkeregeling. De rechter is terughoudend met het toewijzen van incassokosten als erbijvoorbeeld slechts enkele (standaard) aanmaningen zijn verstuurd. De rechteroordeelt dan vaak dat de kosten hiervan onder de proceskostenveroordelingvallen als de debiteur inderdaad wordt veroordeeld tot betaling van deopenstaande factuur. Helaas dekt de proceskostenveroordeling doorgaans bijlange na niet de daadwerkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Ad. lid 4)

Onder lid 4 is aangegeven dat indien ermeerdere opdrachtgevers zijn, ieder van de opdrachtgevers hoofdelijkaansprakelijk kan zijn voor de betaling van de declaratie. In deopdrachtbevestiging moet worden aangegeven dat de werkzaamheden ten behoeve vanmeerdere personen worden verricht. Indien werkzaamheden in het belang vanmeerdere opdrachtgevers worden uitgevoerd, zijn deze hoofdelijk aansprakelijkvoor het te vorderen bedrag.

Artikel 10. Termijnen

Ad. lid 2)

Door in lid 2 af te wijken van het vermoedendat een termijn voor het afronden van een opdracht een fatale termijn is alsbepaald in artikel 6:83 onder a BW, is opdrachtnemer bij een te late nakomingniet direct in verzuim. Voordat opdrachtnemer in verzuim raakt is eerst eeningebrekestelling nodig van opdrachtgever en dient aan de opdrachtnemer eenredelijke termijn te worden gegund (door opdrachtgever) om alsnog na te komen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Ad. lid 1)

Opdrachtnemer zal rekening moeten houden metde mogelijkheid dat niet alle opdrachtgevers de op de opdracht betrekkinghebbende materie zelf kunnen doorgronden of weten welke informatie al dan nietrelevant is voor de opdrachtnemer. Hoewel aansprakelijkheid voor schade van deopdrachtgever, ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledigeinformatie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, is uitgesloten in lid 1, is devraag in hoeverre deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een procedureovereind blijft. Dit hangt af van alle omstandigheden. In dit kader is het dusheel belangrijk om er niet vanzelfsprekend van uit te gaan dat de opdrachtgeverweet welke informatie hij de opdrachtnemer dient te verschaffen. Het is zaak,juist als deskundige, om zoveel mogelijk informatie te vergaren, dóór te vragenbij onduidelijkheden en de van de opdrachtgever ontvangen gegevens kritisch tebekijken om eventuele problemen te voorkomen.

Ad. lid 2, 3 en 4)

Het is mogelijk dat de beperking vanaansprakelijkheid onder bepaalde omstandigheden geen stand houdt. Indien deopdracht een wettelijke controle van een financiële verantwoording betreft,bestaat een groot risico dat de rechter de beperking van de aansprakelijkheidgeheel of gedeeltelijk buiten werking stelt op grond van de redelijkheid enbillijkheid. Een andere voorbeeld is het geval van een consument die door eengrote fout, enorme schade lijdt die vele malen groter is dan de vergoeding diehij ontvangt op grond van de voorwaarden. Een en ander is overigens sterkverweven met alle omstandigheden van het geval en zal sneller aan de orde zijnbij consumenten dan bij grote ondernemingen.

Ad. lid 7)

Lid 7 bepaalt dat de opdrachtgever deopdrachtnemer onder bepaalde voorwaarden vrijwaart voor vorderingen van derden.Is de opdrachtgever een particulier (een natuurlijk persoon die niet handelt inde uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zou de clausule kunnen wordenvernietigd op grond van artikel 6:236 sub h BW omdat een dergelijke bepaling,jegens particulieren, als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. Het initiatieftot vernietiging ligt bij de particulier. Indien er geen beroep op vernietigingvan dit artikellid wordt gedaan, noch anderszins wordt geprotesteerd, danblijft de bepaling gelden. De vrijwaringclausule is niet van toepassing opcontroleopdrachten die op basis van artikel 2:393 BW worden uitgevoerd. Devrijwaringclausule laat dus vanzelfsprekend onverlet de verantwoordelijkheidvan de accountant uit hoofde van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekeningzoals bedoeld in voornoemd artikel en eventuele andere onderzoeksopdrachtenconform de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Opzegging

Ad. lid 1)

Normaliter eindigt een opdrachtovereenkomstdoordat zij wordt volbracht. In de uitspraak 1984/10 bevestigt het College vanBeroep voor het bedrijfsleven de uitspraak van de Raad van Tucht dat het methet gewenste karakter van de relatie tussen de accountant en zijn cliëntonverenigbaar is dat door de accountant getracht wordt deze relatie te doenvoortduren, nadat de cliënt door opzegging van de diensten te kennen heeftgegeven niet langer het vereiste vertrouwen in hem te stellen. Uit detuchtrechtspraak blijkt voorts dat een gedwongen voortzetting van de relatiedoor het hanteren van een opzegtermijn, niet in overeenstemming is met hetnoodzakelijke vertrouwen dat tussen de opdrachtgever en de openbaar accountantdient te bestaan. Een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden vormtvolgens de Raad van Tucht een inbreuk op de eer van de stand (JT 2004-14).

Beide partijen kunnen dan ook de overeenkomstte allen tijde opzeggen. Indien de accountant opzegt, dient deze daarbijvanzelfsprekend wel de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om te voorkomendat de belangen van de opdrachtgever onevenredig worden geschaad.

Zo is het belangrijk dat er bij debeëindiging van een doorlopende opdracht duidelijke afspraken gemaakt wordenover het exacte tijdstip van de beëindiging en wat de accountant nog wel enniet meer zal doen. Verder is van belang dat de opzegging deugdelijkgemotiveerd wordt. Het ontbreken van vertrouwen kan bijvoorbeeld een reden zijnof het uitblijven van betaling van de declaraties ondanks herhaaldelijkeaanmaningen. Tenslotte dient de accountant zich te allen tijde ervan tevergewissen dat de beëindiging op een zodanige wijze/tijdstip geschiedt dat deopdrachtgever, gelet op diens betrokken belangen, geen onevenredig nadeelondervindt.

Artikel 13. Opschortingsrecht / retentierecht

In dit artikel is de bevoegdheid opgenomenvoor opdrachtnemer om de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepende afgifte van bescheiden en/of andere zaken aan opdrachtgever, op te schortentot op het moment dat de vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Deniet nagekomen verplichtingen moeten in nauw verband staan met de op teschorten verplichtingen. Een dergelijke samenhang bestaat tussen dehoofdverbintenissen onderling (honorarium tegenover geleverde dienst), maar ooktussen een hoofdverbintenis en een verbintenis tot vervangende schadevergoedingwegens schending van een hoofdverbintenis. Uit de jurisprudentie (2000-26, JT1998-3) blijkt dat het bij het toepassen van een opschortingsrecht belangrijkis dat dit wordt medegedeeld aan de opdrachtgever. Bewijsrechtelijk gezien ishet verstandig deze mededeling schriftelijk te doen.

De opdrachtnemer dient, afhankelijk van deomstandigheden van het geval, op een zorgvuldige wijze met de redelijkheid enbillijkheid in het oog, gebruik te maken van deze bevoegdheid. Raadpleegt u de meest recentebestuursstandpunten ter zake van het NIVRA resp. de NOvAA alvorens u zichberoept op uw opschortings- c.q. retentierecht.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover het uitoefenen van een bepaaldebevoegdheid niet aan een wettelijke vervaltermijn is gebonden, staat het partijenvrij te bedingen, dat die bevoegdheid op straffe van verval, binnen eenbepaalde termijn dient te worden uitgeoefend. In de algemene voorwaarden is terzake een termijn van 1 (één) jaar opgenomen. In een enkel geval kan geoordeeldworden dit het beding op grond van bijzondere omstandigheden onredelijkbezwarend is of in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en daardoorvernietigbaar.

Artikel 15. Elektronische communicatie

In verband met eventuele aansprakelijkhedendie over een weer kunnen ontstaan door het gebruik van elektronische mail, iseen bepaling opgenomen die het gebruik van email mogelijk maakt en deaansprakelijkheid daaromtrent regelt.

Artikel 16 Overige bepalingen

Ad. lid 2)

In deze bepaling wordt geregeld datOpdrachtgever werknemers van Opdrachtnemer niet mag benaderen om daar in dienstte treden gedurende een zekere periode. Doet Opdrachtgever dit toch en lijdtOpdrachtnemer ten gevolge hiervan schade, dan kan vergoeding van deze schadeworden gevorderd bij de rechter.

Wij wijzen overigens nadrukkelijk op deartikelen uit de ‘Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid’ (paragraaf4.3.1), alsmede uit de ‘Verordening Accountantsorganisaties’ voor zoverOpdrachtnemer een accountantsorganisatie betreft en uit de ‘NadereVoorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten’ voor zoverde Opdrachtnemer een accountantskantoor die assuranceopdrachten uitvoertbetreft. In deze nadere voorschriften c.q. verordening zijn regelen gesteldaangaande dienstverband bij een Assurance-cliënt (een Opdrachtgever). Ook op dealgemene zorgplicht van de accountantsorganisatie c.q. het accountantskantoorwordt nadrukkelijk gewezen. Deze regelen zijn onverkort van toepassing op de accountanten/of de accountantsorganisatie c.q. het accountantskantoor, ongeacht debepaling in deze algemene voorwaarden.

De gebruiker van deze algemene voorwaardenkan overwegen om aan artikel 16 lid 2 een boeteclausule en/ofschadeloosstellingverplichting toe te voegen zodat duidelijk is welk bedrag inelk geval is verschuldigd, zonder dat Opdrachtnemer dient aan te tonen welkeschade precies is geleden door het overnemen van een werknemer.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Ad. lid 1)

Met het oog op buitenlandse cliënten is hetaan te bevelen Nederlands recht van toepassing te verklaren.

Ad. lid 2)

Rekening zal moeten worden gehouden met deartikelen 101 en 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,waarin wordt bepaald dat een forumkeuze in een overeenkomst (in dit geval hetbeding dat geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in hetarrondissement van de opdrachtnemer) voor wat betreft kantonzaken en voor watbetreft vorderingen op consumenten geen gevolg heeft. Dit is slechts andersindien partijen ná het ontstaan van het geschil een afspraak hebben gemaaktover het aan te zoeken forum. Als de opdrachtnemer dus een procedure tegen deopdrachtgever start, bijvoorbeeld ter incasso van een openstaande factuur, ende opdrachtgever consument is of wanneer gaat het om een vordering van tenhoogste € 5.000,- (mogelijk wordt dit bedrag binnenkort verhoogd tot €10.000),dan dienen de gewone competentieregels in acht te worden genomen die bepalendat de opdrachtgever gedagvaard dient te worden voor het gerecht van zijnwoonplaats. Als deze dan toch gedagvaard wordt voor het gerecht van dewoonplaats van de opdrachtnemer (indien dit een ander gerecht is) dan zal deopdrachtgever de rechter kunnen vragen zich onbevoegd te verklaren om van hetgeschil kennis te nemen, dan wel zal de rechter zichzelf onbevoegd verklaren omvan het geschil kennis te nemen.

Wil de opdrachtnemer dus een procedurestarten tegen een consument of een partij op wie hij vordering heeft van minderdan € 5.000,- dan verdient het de voorkeur om, ter voorkoming vanbevoegdheidsproblemen, gewoon te dagvaarden voor het gerecht van de woonplaatsvan de opdrachtgever.

Het staat partijen overigens vrij omgezamenlijk overeen te komen een geschil op andere wijze op te lossen. Daarbijkan worden gedacht aan bindend advies, arbitrage of mediation.

Ad. lid 3.

De Verordening op de Raad voor Geschillenbepaalt dat de Raad een geschil in behandeling neemt indien een derde eengeschil met een lid van het NIVRA respectievelijk de NOvAA heeft voorgelegd endeze derde de Raad heeft laten weten zich aan de uitspraak van de Raad tezullen onderwerpen, in welk geval leden van het NIVRA respectievelijk de NOvAAgehouden zijn zich aan de uitspraak van de Raad te onderwerpen. Het betrokken lidvan het NIVRA respectievelijk de NOvAA kan het geschil echter bij de rechteraanhangig maken op de bij de wet voorgeschreven wijze (bij de burgerlijkerechter). De Raad neemt het geschil dan niet meer in behandeling. Noodzakelijkis wel dat het geschil door opdrachtnemer binnen één maand nadat mededeling isgedaan van het aanhangig maken van een geschil bij de Raad bij de rechteraanhangig is gemaakt en Raad daarvan gelijktijdig bij aangetekende brief inkennis wordt gestelt door opdrachtnemer.

18. Conversie; strijdigheid metopdrachtbevestiging

Ad. lid 1)

Indien een beding van de algemene voorwaardenen/of de Overeenkomst nietig/vernietigbaar is, blijven de overige bepalingenvan de algemene voorwaarden of de Overeenkomst van kracht. Dit vloeit reeds voortuit de wettelijke regeling omtrent de algemene voorwaarden waarin steeds wordtgesproken over de aantastbaarheid van ‘een beding’ in algemene voorwaarden.

Ook artikel 3:41 BW brengt met zich dat bijeen nietigheid die slechts een deel van een rechtshandeling betreft, derechtshandeling (in casu dan de overeenkomst van opdracht inclusief de algemenevoorwaarden) in beginsel voor het overige in stand blijft. Artikel 18 lid 1voegt hieraan toe dat indien de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarendkarakter van enige bepaling van de Overeenkomst dan wel van de algemenevoorwaarden nietigheid dan wel vernietigbaarheid met zich brengt, dit artikelgeconverteerd wordt in een artikel met een zoveel mogelijk overeenkomstigebetekenis.